ALV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

By Rockland  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71221018

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BY ROCKLAND B.V.

Artikel 1 - Begrippen

In onderhavige algemene leveringsvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

Opdrachtgever: iedere contractuele wederpartij aan wie By Rockland goederen en/of diensten levert of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die By Rockland een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;

By Rockland: By Rockland B.V. en/of daaraan gelieerde ondernemingen;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen By Rockland en de Opdrachtgever in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Opdrachtgever van By Rockland, de opdracht tot levering van bepaalde diensten en/of producten, alsmede alle overige door de Opdrachtgever aan By Rockland verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen By Rockland en de Opdrachtgever, inclusief de Overeenkomst.
 2. By Rockland is gerechtigd de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 3. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
 4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

 Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding; sluiten van de Overeenkomst 

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. By Rockland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een Overeenkomst tussen By Rockland en de Opdrachtgever, waaronder mede te verstaan de aanvaarding van een aanbod, komt schriftelijk tot stand.
 4. Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldt de datum van de bevestiging door By Rockland.
 5. Eventueel later gemaakte afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien By Rockland, deze schriftelijk heeft bevestigd en de Opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 6. Indien By Rockland gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan By Rockland ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 4 - Prijzen en betaling 

 1. De overeengekomen prijzen exclusief BTW, overige overheidsheffingen en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en verblijf- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle facturen van By Rockland dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan zonder vermindering of verrekening.
 3. De Opdrachtgever dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die By Rockland maakt als gevolg van het feit dat de Opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen volledig en tijdig na te komen. By Rockland en de Opdrachtgever worden geacht te zijn overeengekomen dat deze buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, tenzij By Rockland aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.
 4. In geval van te late betaling zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119(a) van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek).
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 6. In geval voor By Rockland extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding of opdrachtbevestiging en/of die zijn toe te rekenen aan vertraging van de aflevering ingevolge de (nadere) wensen of aanwijzingen van Opdrachtgever of ingevolge welke andere omstandigheid ook waarvoor By Rockland niet aansprakelijk is, zullen deze extra kosten volgens opgave van By Rockland voor rekening van Opdrachtgever komen. 

Artikel 5 - Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde medewerking te verlenen die vereist is voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder het verschaffen van alle vereiste gegevens, inlichtingen, informatie en zaken. Onder deze inlichtingen zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van Opdrachtgever en, op verzoek van By Rockland, de beoogde toepassing van de door By Rockland te leveren producten.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan By Rockland verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan By Rockland worden aangeleverd. By Rockland mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen. In dit verband rust op By Rockland geen eigen onderzoeksplicht. 

Artikel 6 – Levering van goederen; uitvoering diensten 

 1. By Rockland kan de overeenkomst in fasen uitvoeren en deelleveringen doen, en deelfacturen versturen in verband hiermee. Indien By Rockland de overeenkomst in fasen uitvoert, kan By Rockland de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en levertijden zijn geen fatale termijnen.
 3. By Rockland voert de overeengekomen diensten naar haar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Opdrachtgever. By Rockland staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Indien, ongeacht de reden, de Opdrachtgever nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door By Rockland tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Opdrachtgever. Het risico zal eveneens overgaan op het moment dat By Rockland de geleverde goederen aanbiedt overeenkomstig de Overeenkomst en de Opdrachtgever nalaat de levering ongeacht welke reden te aanvaarden. 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. By Rockland zal het eigendomsrecht behouden op alle goederen die By Rockland levert, totdat de Opdrachtgever alle op grond van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten aan By Rockland verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten heeft voldaan.
 2. In afwijking van artikel 7(1) kan de Opdrachtgever beschikken over de goederen (waaronder deze leveren) die werden geleverd onder voorbehoud van het behoud van het eigendomsrecht als onderdeel van diens gebruikelijke bedrijfsvoering.
 3. In dat geval zal de Opdrachtgever derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door By Rockland.
 4. Door By Rockland geleverde zaken, die ingevolge artikel 7(1) onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan By Rockland ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is By Rockland gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens By Rockland bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. In geval de Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen zal By Rockland gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken en ongeacht waar deze zich bevinden, de goederen die onder het voorbehoud van het eigendomsrecht vallen, voor rekening van de Opdrachtgever terug te halen. De Opdrachtgever is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen. 

Artikel 8 – Garanties en klachten; vervaltermijn 

 1. De door By Rockland te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. By Rockland kan in dat geval andere garantievoorwaarden en andere voorwaarden stellen wat betreft de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De garantie zoals genoemd in artikel 8(1) geldt voor een periode van drie (3) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door By Rockland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. De Opdrachtgever dient de geleverde goederen direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of de geleverde diensten naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Klachten van de Opdrachtgever met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen By Rockland schriftelijk te bereiken binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de goederen of de diensten geleverd (hadden moeten) zijn. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen By Rockland schriftelijk te bereiken binnen veertien (14) dagen na de datum waarop deze gebreken zijn of hadden moeten worden ontdekt. Indien de klacht By Rockland niet binnen deze respectievelijke termijnen bereikt kan de Opdrachtgever zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd en/of kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op de garantie zoals genoemd in artikel 8(1).
 4. De Opdrachtgever dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven. Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting.
 5. Indien By Rockland meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid de geleverde goederen of diensten te herstellen dan wel te vervangen of de Opdrachtgever een vergoeding te bieden van maximaal het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen of diensten (en zal de geleverde goederen terugnemen).
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten die By Rockland mogelijk heeft moeten maken, voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor schade 

 1. By Rockland zal niet aansprakelijk zijn voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door By Rockland zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van By Rockland, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend door het leidinggevende personeel van By Rockland.
 2. De Opdrachtgever dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, schriftelijk aan By Rockland te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding. Alle wettelijke vorderingen van de Opdrachtgever jegens By Rockland zullen in ieder geval verjaren na één (1) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende verplichting verschuldigd werd op grond van de order, of de schadeveroorzakende gebeurtenis optrad.
 3. De Opdrachtgever zal By Rockland vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door By Rockland aan de Opdrachtgever geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Opdrachtgever aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Opdrachtgever valt.
 4. In geval van aansprakelijkheid van By Rockland, voor de levering van producten, is de aansprakelijkheid van By Rockland beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten door By Rockland. 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij of zijn gelicenseerd aan By Rockland, met uitzondering van intellectuele eigendomsrechten die berusten bij de Opdrachtgever (met inbegrip van logo's en handelsmerken). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Rockland is het de Opdrachtgever niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
 2. De Opdrachtgever mag goederen afkomstig van By Rockland uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de goederen aan de Opdrachtgever werden geleverd. De Opdrachtgever mag de kwaliteit van de van By Rockland gekochte goederen niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies ervan.
 3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Opdrachtgever alsmede de bijbehorende documenten.
 4. De Opdrachtgever verklaart en staat er jegens By Rockland voor in dat de Opdrachtgever met de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart By Rockland voor alle aanspraken te dien zake en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en die ten laste komt van By Rockland of van degene die zich op een dergelijk recht beroept, vergoeden.
 5. Alle tekeningen, modellen, (technische) documentatie, computerprogramma’s of andere dragers van informatie alsmede alle zaken die voor of bij (de voorbereiding van) de uitvoering van de Overeenkomst door By Rockland aan de Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van By Rockland en zullen nadat uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan By Rockland worden teruggezonden. 

Artikel 11 – Overmacht 

 1. In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
 2. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft. 

Artikel 12 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen 

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene leveringsvoorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene leveringsvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en jurisdictie 

 1. De rechtsbetrekkingen tussen By Rockland en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen tussen By Rockland en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam