ALV

By Rockland B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

By Rockland  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71221018

 1. Toepasselijkheid

1.1 Onder By Rockland wordt verstaan de besloten vennootschap onder By Rockland B.V. Onder opdrachtgever wordt verstaan de contractuele wederpartij van By Rockland.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen By Rockland en opdrachtgever (hierna: overeenkomst) op grond waarvan By Rockland aan opdrachtgever diensten en/of producten levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt, van het ogenblik af, dat opdrachtgever aan By Rockland om een aanbieding vraagt, dan wel By Rockland, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

1.3 Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op afwijkende voorwaarden, gewoonten of gebruiken.

1.4 De onderhavige voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden of bedingen van opdrachtgever of derden.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen By Rockland en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Aanbieding en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

2.2 Een opdracht tot levering van bepaalde diensten en/of producten, waaronder mede te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden.

2.3 De opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met By Rockland opdrachten verlenen aan andere public relations/communicatie-adviesbureaus c.q. adviseurs.

3. Datum totstandkoming en wijzigingen

3.1 Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging door By Rockland.

3.2 Eventueel later gemaakte afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien By Rockland, deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

4. Overeenkomst

4.1 Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en By Rockland, een overeenkomst van opdracht.

4.2 By Rockland, verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.

5. Plaats en levering en risico

5.1 Indien de diensten en/of zaken bij opdrachtgever dienen te worden afgeleverd geschiedt het transport voor rekening en risico van opdrachtgever.

5.2 Geleverde diensten en/of zaken zijn vanaf levering voor risico van opdrachtgever.

6. (Op)levering van diensten

6.1 Voor (op)levering van producten is te allen tijde goedkeuring van opdrachtgever vereist.

6.2 Producten worden als opgeleverd of geleverd beschouwd indien:

(i) opdrachtgever het resultaat van de verrichte diensten na inspectie heeft goedgekeurd; hetzij

(ii) acht (8) dagen zijn verstreken sedert de dag waarop By Rockland opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de producten zijn geleverd en van opdrachtgever geen schriftelijke aanmerkingen of klachten ten aanzien van het resultaat van de geleverde producten zijn ontvangen; hetzij

(iii) acht (8) dagen zijn verstreken sedert de dag waarop By Rockland opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de producten zijn geleverd en opdrachtgever heeft nagelaten het resultaat van de geleverde producten binnen deze termijn te inspecteren dan wel te (laten) beproeven; of

(iv) opdrachtgever de geleverde producten feitelijk in gebruik heeft genomen, in verband waarmede bij ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

6.3 Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier diende te worden geleverd, is geen reden om de diensten als niet geleverd te beschouwen.

6.4 Kleine niet essentiële gebreken worden door By Rockland zo spoedig mogelijk hersteld of opgeheven en kunnen voor opdrachtgever geen reden zijn om goedkeuring te onthouden.

7. Medewerking opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verschaffen die vereist is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, waaronder het verschaffen van alle vereiste gegevens, inlichtingen, informatie en zaken. Onder deze inlichtingen zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van opdrachtgever en, op verzoek van By Rockland, de beoogde toepassing van de door By Rockland te leveren producten.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van ten behoeve van de uitvoering aangeleverde gegevens. Te dien aanzien rust op By Rockland geen eigen onderzoeksplicht.  

8. Honoraria, kosten en declaraties

8.1 De facturering van By Rockland geschiedt, tenzij een andere wijze is overeengekomen, op basis van productprijzen. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid of een vaste prijs (per project of opdracht).

8.2 Indien na de aanbieding of na het tot stand komen van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is By Rockland gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen buitenlandse valutawijzigingen, die tot wijziging van kostprijzen voor By Rockland leiden.

8.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.4 In geval voor By Rockland extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding of opdrachtbevestiging en/of die zijn toe te rekenen aan vertraging van de aflevering ingevolge de (nadere) wensen of aanwijzingen van opdrachtgever of ingevolge welke andere omstandigheid ook waarvoor By Rockland niet aansprakelijk is, zullen deze extra kosten volgens opgave van By Rockland voor rekening van opdrachtgever komen.

9. Facturering en betaling

9.1 Betaling dient te geschieden zoals aangegeven op de factuur en in ieder geval uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.

9.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

9.3 Indien het factuurbedrag niet (geheel) op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft By Rockland zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende (buiten) gerechtelijke kosten. Alle vorderingen van By Rockland op opdrachtgever worden op dat moment terstond opeisbaar.

9.4 By Rockland en opdrachtgever worden geacht te zijn overeengekomen, dat deze buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met inbegrip van de eventuele kredietbeperkingstoeslag, tenzij By Rockland aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.

9.5 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. Opdrachtgever heeft geen recht om enige betaling aan By Rockland op te schorten.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door By Rockland geleverde producten en/of ieder resultaat van door By Rockland verrichte diensten blijven eigendom van By Rockland tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen die By Rockland op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten nog op opdrachtgever mocht hebben. In geval van een rekening-courantverhouding met opdrachtgever blijft het eigendomsvoorbehoud in stand tot op het moment van vereffening.

11. Meerwerk

11.1 Indien By Rockland op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan By Rockland worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van By Rockland.

By Rockland is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

11.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het vorige artikel het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en By Rockland, kunnen worden beïnvloed.

12. Garanties en reclamering

12.1 Alle door By Rockland geleverde producten en/of zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door By Rockland verstrekte instructies en/of de gebruiksaanwijzing.

12.2 By Rockland garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde producten en/of zaken alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten gedurende een termijn van ten hoogste zes maanden, na (op) levering.

12.3 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 14 dagen na (af)levering van de producten – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn.

12.4 Overschrijding van de in het vorige lid gestelde termijn leidt tot verval van alle aanspraken jegens By Rockland ter zake van de garantieverplichting.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De behoudens indien sprake is van opzet is de aansprakelijkheid van By Rockland voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van de uiteindelijke levering van de producten beperkt tot het bedrag van de waarde van de producten die By Rockland, voor het gedeelte van een uitgevoerde opdracht dat de schade heeft doen ontstaan heeft ontvangen.

13.2 In geval van aansprakelijkheid van By Rockland, voor de levering van producten, is de aansprakelijkheid van By Rockland beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten.

13.3 De aansprakelijkheid van By Rockland uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die in het vorige lid omschreven. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

13.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij By Rockland, te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

14. Overmacht

14.1 By Rockland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

14.2 Zodra overmacht optreedt zal By Rockland eenzijdig bevoegd zijn overeengekomen levertermijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor(en), alsmede – ter harer keuze – overeenkomsten pro rata na te komen.

14.3 Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te vorderen.

14.4 In geval van overmacht zal By Rockland zich inspannen tot het vinden van een oplossing om aan de behoefte van opdrachtgever aan de dienst en/of de zaken te voldoen. By Rockland zal gerechtigd zijn de extra kosten, verband houdende met het leveren van de producten en/of de zaken aan opdrachtgever ondanks de overmachtsituatie, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

15. Rechten van (intellectuele en industriële) eigendom

15.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is berusten alle rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom op alle bij de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde ideeën, strategieën, concepten, tekeningen, modellen programmatuur, apparatuur en/of andere zaken, informatie en/of gegevens, berusten uitsluitend bij By Rockland.

15.2 Opdrachtgever verklaart en staat er jegens By Rockland voor in dat opdrachtgever met de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart By Rockland voor alle aanspraken te dien zake en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en ten laste komt van By Rockland of van degene die zich op een dergelijk recht beroept, vergoeden.

15.3 Alle tekeningen, modellen, (technische) documentatie, computerprogramma’s of andere dragers van informatie alsmede alle zaken die voor of bij (de voorbereiding van) de uitvoering van de overeenkomst door By Rockland aan opdrachtgever zijn verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van By Rockland en zullen nadat uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door opdrachtgever aan By Rockland worden teruggezonden.

16. Uitingen en mededelingen

16.1 Door By Rockland, namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien terzake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld zal zij By Rockland, daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of By Rockland, zelfstandig verweer zal voeren danwel of de opdrachtgever uit naam van By Rockland, de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.

16.2 De opdrachtgever vrijwaart By Rockland, tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door By Rockland , namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

17. Duur en beëindiging

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.

17.2 Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan niet tussentijds door opdrachtgever worden opgezegd.

17.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na verloop van een gedetailleerde en gemotiveerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkomingen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

17.4 Onverminderd eventuele nadere schriftelijk overeengekomen voorwaarden kan By Rockland de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever het faillissement wordt aangevraagd, ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij opdrachtgever op zaken waarin of waarop zich zaken van By Rockland bevinden of indien zijn  onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen of indien voor opdrachtgever een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw is ingediend. By Rockland  zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.5 Indien de overeenkomst eindigt of ontbonden wordt, om wat voor reden dan ook, is opdrachtgever verplicht alle zaken die By Rockland aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld terstond ter vrije beschikking van By Rockland te stellen. Opdrachtgever machtigt By Rockland reeds nu voor alsdan om deze zaken weg te halen.

17.6 In alle gevallen waarin de overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling daarvan of door tussenkomst van een rechter of een arbiter blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zo ver dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

17.7 Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij opdrachtgever op zaken waarin of waarop zich zaken van By Rockland  bevinden is opdrachtgever gehouden By Rockland hiervan terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen.  

18. Overdracht van rechten/verplichtingen

18.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Rockland producten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.

18.2 In het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van diensten is By Rockland gerechtigd een deel of het geheel van haar verplichtingen uit te besteden aan een door haar daartoe aangewezen onderaannemer. 

19. Verjaring

Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens By Rockland verjaart door het enkele verloop van één jaar na ontstaan van de vordering.

20. Geheimhouding

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van By Rockland is opdrachtgever gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin, geheim te houden. 

21. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen By Rockland en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

22. Eigendommen van de opdrachtgever

By Rockland gaat zorgvuldig om met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, echter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals  bijvoorbeeld het verloren gaan, beschadiging, vermissing of vernietiging van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.